Category: Polski

Karta Rezydenta Stałego po Brexicie?

Od czasu referendum w sprawie Brexitu pozostaje wiele pytań, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Niektóre z tych pytań dotyczą obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących Zjednoczone Królestwo i ich statusu, który przed referendum był zrozumiały. Tak naprawdę, wiele obywateli przed referendum nie wiedziało, ani też nie potrzebowało starać się o udokumentowanie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii. Wskutek tego wielu obywateli europejskich nie rozważyło pełnych implikacji swojego statusu imigracyjnego. Sytuacja uległa jednak znacznej zmianie po referendum. Teraz obywatele Unii Europejskiej (UE) zwracają większą uwagę na ich status. Istnieje wiele czynników determinujących tę zmianę, w tym retorykę polityczną reprezentowaną przez media. W tym niepewnym klimacie wielu obywateli UE, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, uznała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie dokumentu potwierdzającego stałą rezydenturę, tzw. rezydentura stała. Oczywiście, nie wszyscy obywatele spełniają wymogi na stałą rezydenturę, jednak Ci którzy spełniają te wymagania nie wiedzą czy warto jest aplikować na rezydenturę stałą.

Więc jak to tak naprawdę jest?

Po pierwsze, obywatele UE żyjący obecnie w Zjednoczonym Królestwie dzielą się na wiele kategorii. Oznacza to, że każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Jednak w przypadku osób, które podjęły ważny krok w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego stałą rezydenturę, Home Office podjął nie lada kroki aby ich do tego zniechęcić umieszczając na swojej stronie internetowej, że karta stałego rezydenta nie będzie ważna po wyjściu z Unii Europejskiej.

If you already have a permanent residence document it won’t be valid after the UK leaves the EU.

Chociaż na pierwszy rzut oka podejście to jest jasne i zrozumiałe, rodzi pewne niewiadome, z jednej strony dla obywateli, którzy rozważają ubieganie się o kartę stałego pobytu, a z drugiej strony obywateli, którzy mają już ten dokument. Ta krótka wypowiedź Home Office na pewno rodzi więcej pytań niż odpowiedzi, zachęcając obywateli UE do dwukrotnego przemyślenia, czy naprawdę warto starać się o kartę stałego pobytu. Stwierdzenie Home Office raczej zniechęca do ubiegania się o kartę stałego pobytu i jest raczej próbą zminimalizowania liczby aplikacji przed Brexitem, ponieważ najprościej na świecie Home Office nie może poradzić sobie ze wszystkimi aplikacjami jakie do nich napływają.

Po drugie, aby w pełni zrozumieć podejście przedstawione przez Home Office, trzeba lepiej zrozumieć Ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej (European Union Withdrawal Bill) i jej efekt na dokumencie potwierdzającym stałą rezydenturę. Przede wszystkim ten dokument jest wydawany przez Sekretarza Stanu poprzez uprawnienia przyznane im przez brytyjski akt ustawowy (Regulation 19 of the Immigration (European Economic Area) Regulations 2016), co oznacza, że ta moc nie wypływa z prawa europejskiego. Po drugie, klauzula 2 uchwały o wyjściu z Unii Europejskiej mówi jasno, że brytyjskie ustawodawstwo pochodzące z prawa unijnego będzie nadal obowiązywać po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Ustawodawstwo krajowe pochodzące z UE, które ma zastosowanie do prawa krajowego bezpośrednio przed dniem wyjścia, w dalszym ciągu ma zastosowanie do prawa krajowego w i po dniu wyjścia.

Wynika z tego, że po dniu wyjścia dokument potwierdzający stałą rezydenturę nie zostanie automatycznie unieważniony. Jednakże, to może mieć miejsce jeśli zostanie wydany inny akt prawny, który odbierze mu te prawa. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że temat pobytu obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w państwach członkowskich UE jest ważną częścią negocjacji. Oznacza to, że takie zmiany są możliwe, ale kierunek tych negocjacji jest niemożliwy do przewidzenia. Niestety, trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rezultaty tych negocjacji. Ponadto nadal należy określić pełne skutki tych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Istnieje możliwość, że wymieniona klauzula 2 zostanie zmieniona, ale istnieje również bardziej prawdopodobna możliwość, iż ta klauzula pozostanie w swojej teraźniejszej formie.

Na podstawie powyższego, jest wiele niewiadomych wynikający z negocjacji w sprawie Brexitu i uchwaleniem ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej. Jednakże rząd przy swoim stwierdzeniu, że karty stałego rezydenta nie będą ważne po Brexicie, stwierdził zarazem, że obywatele, którzy posiadają już tą kartę, będą miały ułatwiony proces aplikacji na status ‘osoby osiedlonej’ (settled status).

Może to oznaczać, że karty stałego rezydenta będą częścią specjalnego procesu uzyskiwania statusu ‘osoby osiedlonej’. W takim przypadku posiadanie karty stałego rezydenta będzie korzystne. Oczywiście taki system nadal ma zostać wdrożony, a szczegóły, i poziom usprawnienia nie został jeszcze określony. Niemniej jednak posiadanie karty rezydenta stałego ułatwi proces uzyskania statusu osoby osiedlonej. Sam status ‘osoby osiedlonej’ i jego legalne implikacje pozostawiają wiele do życzenia..

Podsumowując, istnieje wiele kwestii dotyczących statusu imigracyjnego obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, które pozostają bez odpowiedzi. Najbezpieczniejsza opcją jest aplikacja na kartę stałego rezydenta, ponieważ na pewno karta ta pomoże w przeszłości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie rezydentury stałej czy obywatelstwa skontaktuj się z Angeliką pod numerem 020 7822 1866 lub email angelika@sterlinglawyers.co.uk

Jakie są najnowsze informacje odnośnie sytuacji imigracyjnej po Brexicie dla obywateli UE żyjących obecnie w Wielkiej Brytanii?

EU Referendum Brexit

Premier poprzez ujawnianie jak najmniej wyraźnie zaznaczyła, że strategia dotycząca negocjacji Brexitu będzie polegała na utrzymaniu elementu zaskoczenia i do dziś nikt nie jest do końca pewny jakie prawa będą mieli obywatele UE. Przemowa z 17 stycznia jak i “Biała Księga”opublikowana w poprzednim miesiącu potwierdza pozycję Premiera, choć uboga w detale, stanowiły one najczystszą wskazówkę, że swobodny przepływ osób nie będzie dotyczyć żadnej umowy post-Brexit. Skupienie rządu na kontroli imigracji został w pewien sposób załogodzony stwierdzeniem, iż Wielka Brytania nadal chce przyciągnąć najzdolniejszych i najlepszych gdyż są otwarci na międzynarodowe talenty. Ta postawa jest przeciwieństwem kierunku jakim Theresa May obrała jako sekretarz i premier, ponieważ oprócz zlikwidowania wiz, o które mogli ubiegać się absolwenci uczelni brytyjskich w celu poszukiwania pracy przez rok po zakończeniu studiów, Wielka Brytania raczej nastawia się wrogo na przyszłość. Chociaż rzekomo ukierunkowana na nielegalnych imigrantów, jej konsekwencje są znacznie większę. Od zmniejszenia praw do apelacji wszystkich imigrantów do delegowania możliwości egzekwowania przez landlorda statusu imigracyjnego osoby wynajmującej poprzez wprowadzenie ‘prawa do wynajmu’ w celu zapobiegania nielegalnej imigracji, Wielka Brytania okazała się być wrogo nastawiona do wszystkich.

Nic w planach Theresa May nie sugeruję wprowadzenie systemu imigracyjnego dla obywateli UE który byłby mniej restrykcyjny lub bardziej przyjazny.

Zakończenie prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się po Brexicie, oznaczałoby, że posiadanie paszportu UE nie wystarczy, aby wpuścić Cię do Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony czy też udowodnić, że masz prawo do pracy czy prawo do wynajmu. Co w takiej sytuacji z Europejczykami, którzy uczynili Wielką Brytanię swoim domem?

Rząd utrzymuje, że są gotowi do zabezpieczenia praw Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a “Biała Księga” opisuje to jako jeden z ‘wczesnych priorytetów w nadchodzących negocjacjach’. Wiemy, że każda umowa o ochronie praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii jest uzależniona od porozumienia UE27 gwarantującego wzajemne prawa obywatelom Wielkiej Brytanii w UE. Poza tym, oświadczenia rządu budzą jedynie dalsze pytania jeszcze bez odpowiedzi, przedstawione poniżej.

Kto zostanie uwzględniony w umowie?

Najprawdopodobniej będzie tzw. ‘data odcięcia’ do której obywatel UE musiałby przyjechać do Wielkiej Brytanii, aby skorzystać z tej umowy. Jaka data zostanie ustalona, trudno powiedzieć.

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), obywatel UE uzyskuje prawo do stałego pobytu po upływie pięciu lat w Wielkiej Brytanii jeśli korzysta z prawa przysługującego im na mocy Traktatów. Czy obywatele UE będą nadal potrzebować tych pięciu lat, aby skorzystać z tej umowy?
  • Czy Europejczycy będą musieli korzystać z prawa przysługującego im na mocy Traktatów w czasie spędzonym w UK?

Na przykład możemy przyjrzeć się Europejczykom, którzy ożenili się z Brytyjskimi obywatelami w Wielkiej Brytanii. Jest wielu, którzy nie pracowali, ponieważ wychowywali dzieci, ale polegali na Brytyjskim małżonku, który pracuje w Wielkiej Brytanii. Europejczycy muszą zatem wykazać, że skorzystali z praw traktatowych jako osoba ‘samowystarczalna’. Aby w ten sposób skorzystać z praw traktatowych, istnieje wymóg posiadania pełnego ubezpieczenia na wypadek choroby (comprehensive sickness insurance), czegoś o czym niewiele osób wie.

Kontrastuje to z Europejskim małżonkiem obywatela UE pracującego w Wielkiej Brytanii, który mógłby zakwalifikować się do stałego zamieszkania bez konieczności posiadania kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego w identycznych okolicznościach. Czy zaproponowana umowa zdoła uznać takie luki i będzie zawierała rzetelne propozycje, aby zapewnić, że osoby te mogą nadal korzystać z tych warunków. Brak udzielenia koncesji spowoduje, że Artykuł 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka stanowiłby wyzwanie, wzbudziłby niepewność i spowodował nadmierne spory sądowe.

Jakiego procesu obywatele UE muszą przestrzegać, aby potwierdzić swoje prawa?

Po podjęciu decyzji o tym, kto będzie objęty niniejszą umową, musi istnieć proces, w którym osoby takie mogą zostać zidentyfikowane i wydane odpowiednie dokumenty potwierdzające ich status w Wielkiej Brytanii. Proces dokumentowania Europejczyków, którzy mają prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie będzie powolny.

Pozostajemy zaniepokojeni faktem, że w dwuletnim oknie negocjacyjnym Artykułu 50 niemożliwe byłoby udokumentowanie dużej ilości osób, które potrzebują dowodu na ich status pobytu w Wielkiej Brytanii. Jakie przejściowe rozwiązania zostaną wprowadzone w życie, aby chronić Europejczyków w Wielkiej Brytanii przed surową rzeczywistością ograniczonych zasobów biurowych?

A co z obywatelami UE, którzy przybywają po ‘ustalonym terminie’?

Chociaż nie wiemy jeszcze, jaka data będzie używana przez rząd jako ‘data odcięcia’, na pewno będzie to data z przeszłości. Rząd obawia się, że wybranie daty w przyszłości zachęci do zwiększenia liczby obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii przed datą wejścia w życie. Dopóki Wielka Brytania nie wyjdzie oficjalnie z UE, obywatele UE mają swobodę podróżowania do Wielkiej Brytanii w celu korzystania z praw nadanych na mocy traktatów.

Dla tych osób i dla ich pracodawców ważne jest, aby posiadali pewien poziom pewności co do ich przyszłego statusu w Wielkiej Brytanii, coś co w tym momencie jest jedną wielką niewiadomą.

Znamy datę Brexitu

EU Referendum Brexit

Tim Barrow przedstawiciel brytyjskiego rządu przy Unii Europejskiej powiadomił unijne instytucję, że 29 Marca premier Theresa May wyśle oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia UE. Przyszłotygodniowy termin jest zgodny z wcześniejszymi obietnicami May, która zapowiadała rozpoczęcie dwuletnich negocjacji już pod koniec marca.

Pierwszym krokiem po notyfikacji będzie przyjęcie wytycznych przez Radę Europejską, czyli szefów państw i rządów UE.

Donald Tusk przewodniczący Rady Europejskiej poinformował, że w ciągu 48 godzin od otrzymania notyfikacji o zamiarze wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przedstawi projekt wytyczny dla 27 krajów członkowskich w tej sprawie. Nie ma jeszcze oficjalnej daty spotkania “27”, jednak źródła informują o 6 kwietnia bądź 3 maja.

Po przyjęciu tych wytycznych, Komisja Europejska ma bezzwłocznie wydać rekomendacje, by rozpocząć rozmowy, następnie “27” podejmie formalną decyzję o otwarciu rokowań, przyjmując mandat do prowadzenia negocjacji dla Komisji.

Brexit – Aktualności

W dniu 23 Czerwca 2016 obywatele UK zagłosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Los obywateli z krajów Unii Europejskiej stanął pod wielkim znakiem zapytania.  Istnieje wiele nieporozumień odnośnie zmian jakie mogą nastąpić dla obywateli UE mieszkających i pracujących w UK po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii.

Polska UK

Czy dostanę pozwolenia na stały pobyt automatycznie?

Nie, jest to częste niepoprawne przeświadczenie spotykane na polskich forach. To, że mieszkamy w UK już od ponad 5 lat to nic nam nie należy się z ‘automatu’. Jednakże, nabywamy te prawa rezydenta po 5 latach legalnego pobytu i pracy w UK ‘automatycznie’, ale jeżeli chcemy to komukolwiek udowodnić, nie wystarcza nam nasze P60 czy rachunek za telefon. Instytucje w UK będą chcieli od nas kartę rezydenta, a to wystawia Home Office. Także, na potwierdzenie tego ‘automatycznego’ nabycia prawa warto pomyśleć już o zaaplikowaniu na stałą rezydenturę.

Coraz częściej pracodawcy wymagają od osób które chcą się zatrudnić potwierdzenie statusu rezydenta w Wielkiej Brytanii – bez karty rezydenta będzie coraz trudniej wyjaśnić pracodawcy, że posiadasz prawo jako obywatel Unii Europejskiej do pracy.

Jakie są warunki na uzyskanie karty stałego pobytu?

Oprócz warunku bycia osobą o ‘dobrym charakterze’ musimy stale przebywać na terenie UK przez okres 5 lat jako tzw. ‘qualified person’, czyli być osobą spełniającą jeden (lub więcej) z poniższych:

  • Pracować albo być na samozatrudnieniu
  • Być osobą Samowystarczalną (osoba która utrzymuję się sama, nie pobierając zasiłków)

O stałą rezydenturę mogą także się starać osoby, które pracowały w UK i przeszły na emeryturę, zakończyły aktywność lub pracują za granicą, ale chcą zachować prawo do pobytu w UK oraz członkowie ich rodzin, również pochodzących spoza Unii Europejskiej.

Co znaczy okres 5 lat bez przerw?

Jeśli chodzi o pierwszy wymóg nieprzerwanego pobytu przez okres 5 lat, w każdym roku powinniśmy być w UK co najmniej 6 miesięcy. Wyjątkiem są dłuższe wyjazdy, maksymalnie 12 miesięcy, wynikające z ważnych powodów, np. leczenia, urodzenia dziecka albo pracy za granicą.

Mieszkam w UK już ponad 6 lat, czy nie mogę od razu aplikować na obywatelstwo brytyjskie?

Nie, od 12 listopada 2015 roku zmieniło się prawo w tym zakresie i teraz o obywatelstwo brytyjskie może się ubiegać tylko osoba która już posiada kartę stałego pobytu. Jednakże, jeśli już mieszkasz w UK przez okres ponad 6 lat, nie będziesz musiał odczekać okresu 12 miesięcy od otrzymania karty stałego pobytu, a aplikować na obywatelstwo od momentu otrzymania rezydentury. Dlatego, tak ważne jest aby jak najszybciej złożyć dokumenty na rezydenturę stałą.

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę, aby doradzać i pomagać w przygotowaniu i złożeniu wniosków o pozwolenia na stały pobyt w UK (permanent residence card / status rezydenta stałego) i obywatelstwo brytyjskie (british citizenship / brytyjskie obywatelstwo). Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę przez wykwalifikowanych prawników certyfikowanych najwyższym trzecim poziomem OISC.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania bądź jesteś zainteresowany aplikacją na stałą rezydenturę lub obywatelstwo – mówimy po polsku! Możesz skontaktować się ze mną pod numerem telefonu +44(0)2078221866 lub angelika@sterling-law.co.uk
Informacje podane na stronie są w celach orientacyjnych i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kompleksową poradę prawną dotyczącą sprawy, należy umówić się na osobiste konsultacje z jednym z naszych prawników.